Obchodní podmínky

obchodní společnosti

H&M spol. s r.o.

 • se sídlem 8. května 122, 66902 Kuchařovice
 • IČ: 00568911, DIČ: CZ00568911
 • zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 232
 • www.klikokna.cz, info@klikokna.cz
 • Bankovní spojení: KB Znojmo, č.ú.: 57546-741/0100

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti H&M spol. s r.o., se sídlem 8. května 122, 66902 Kuchařovice, IČ: 00568911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 232 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.klikokna.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.klikokna.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné dodatečně sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
 2. Internetová stránka www.klikokna.cz obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Vzhledem ke specifické povaze zboží nabízeného prodávajícím, tj. okna a dveře vyráběné na zakázku dle požadavků kupujícího, je u všech nákupů vždy požadována zálohová platba ve výši min. 50% ceny zboží. Zálohová platba je splatná do 14 dnů od objednání, a to bankovním převodem nebo v hotovosti v sídle společnosti.
 2. Kupující má možnost zaplatit 100% zálohu předem, a to bankovním převodem nebo v hotovosti v sídle společnosti.
 3. Zakázka je fyzicky vyráběna až po připsání zálohové platby na účet prodávajícího.
 4. Doplatek zakázky je splatný v hotovosti ihned při dodání zboží. Zboží je dopraveno kupujícímu přepravní službou na dobírku. Zboží je možné také osobně vyzvednout v sídle společnosti a zaplatit doplatek zakázky v hotovosti.
 5. Zálohové a konečné faktury jsou zasílány elektronickou formou.

 

4. TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ, DOPRAVA

 1. Prodávající začne s výrobou zboží poté, co mu kupující v souladu s kupní smlouvu, uhradí zálohu. Termín expedice zboží bude objednateli zaslán e-mailem.
 2. Způsob dopravy si kupující zvolí při vyplňování objednávky.
 3. Doprava zboží je zajišťována buď smluvním přepravcem, nebo vlastním vozovým parkem. Aktuální ceník dopravy je k dispozici na webových stránkách prodávajícího. Doručovací podmínky se řídí Obchodními podmínkami smluvního přepravce.
 4. Termíny dodání hotových výrobků jsou závislé na množství objednaných kusů. Pro objednávky do 5 kusů včetně je dodací termín stanoven na 7 pracovních dnů, pro objednávky v rozsahu 6 kusů až 15 kusů včetně je dodací termín 14 pracovních dní, pro objednávky nad 15 kusů je dodací termín 21 pracovních dní.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že dle §53, odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na zboží upravené dle přání kupujícího.
 2. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání zboží.

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ DOBA

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
 2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na prvky v délce 60 měsíců, na doplňky jako např. venkovní a vnitřní parapety, žaluzie, sítě apod. v délce 24 měsíců.
 3. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla případně zboží.
 4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny 8. května 122, 66902 Kuchařovice nebo písemně na e-mailové adrese reklamace@klikokna.cz.
 5. Dokladem pro uplatnění záruky je daňový doklad.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů uváděných při odeslání objednávky prodávajícímu.
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 4. Osobní údaje kupujícího nejsou prodávajícím poskytovány žádné třetí osobě.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 2. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování H&M spol. s r.o., 8. května 122, 66902 Kuchařovice, adresa elektronické pošty info@klikokna.cz, tel.: 800 201 202.

Platnost od: 22. 3. 2013